Zapytanie ofertowe, nr 3/SIP/POIR/2017

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.,

Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

ogłasza zapytanie ofertowe, nr 3/SIP/POIR/2017

 

na dostawę Zbiornika kwasu solnego (2 szt.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach projektu, pn. „”Wdrożenie technologii oczyszczania i zagospodarowania odpadowego chlorowodoru z procesu produkcji polisiloksanów”, nr: POIR.03.02.02-00-1145/17.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

44611000-6 – Zbiorniki

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

III oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,

Podziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”