Zmiana załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/SiP/POIR/2017

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.,

Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

zgłasza aktualizację załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, nr 1/SIP/POIR/2017

 

na dostawę Pompy obiegowej kwasu solnego (2 szt.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach projektu, pn. „”Wdrożenie technologii oczyszczania i zagospodarowania odpadowego chlorowodoru z procesu produkcji polisiloksanów”, nr: POIR.03.02.02-00-1145/17.

 

Aktualizacja załącznika nr 3 dotyczy pozycji:

wiersz nr 3, kolumna nr 4 „Praca w strefie Ex” – nastąpiła zmiana z ”nie” na „tak”

wiersz nr 3, kolumna nr 6 „Grupa wybuchowości” – został dodany zapis „IIA”

wiersz nr 3, kolumna nr 8 „Klasa temperaturowa” – został dodany zapis „T2”

 

W związku z aktualizacją wydłużeniu uległ termin składania ofert do 15.12.2017 r.

 

Ponadto informujemy, iż pozostałe dokumenty nie uległy zmianie.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42122000-0 – Pompy

42122400-4 – Pompy wirowe i podnośniki cieczy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

III oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,

Podziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”