Wyniki postępowania ofertowego do zapytania ofertowego nr 1/SiP/POIR/2017.

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.,

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

ogłasza wyniki zapytania ofertowego nr 1/SIP/POIR/2017

na dostawę Pompy obiegowej kwasu solnego (2 szt.),

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42122000-0 – Pompy

42122400-4 – Pompy wirowe i podnośniki cieczy

w ramach projektu:

„Wdrożenie technologii oczyszczania i zagospodarowania odpadowego chlorowodoru z procesu produkcji polisiloksanów”,

nr: POIR.03.02.02-00-1145/17.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

III oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,

Podziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

W postępowaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności spłynęły dwie oferty, które spełniły wszystkie kryteria dostępowe i wg. kryteriów oceny została wybrana do realizacji oferta:

 

GAA-LOBEX Sp. z o. o.

ul. Traugutta 39,

37-500 Jarosław

 

W dalszej kolejności wybrany Dostawca zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż strony mają możliwość podpisania oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.