Reach i bezpieczeństwo

 System Zarządzania Bezpieczeństwem

Zgodnie z art. 261a Ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z  późniejszymi zmianami, Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. (SiP), jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) zamieszcza poniższe informacje dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem z uwzględnieniem przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

I. Oznaczenie prowadzącego zakład
Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie
KRS: 0000109700, Nr rej. BDO: 000026204   REGON: 691530122

Zarząd Spółki:

 • Andrzej Miazga – Prezes Zarządu
 • Rafał Muskus – Członek Zarządu ds. Technicznych

 

II. Obowiązki zakładu o dużym ryzyku
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o  zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U z 2016 r., poz. 138), w SiP dokonano kwalifikacji zakładu, w wyniku której zakład został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na przekroczone wartości progowe chlorosilanów.

Zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do organów Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska oraz przedłożył tym instytucjom opracowany Program Zapobiegania Awariom.

Realizując obowiązek wynikający z art. 253 ust. 1 i 2, art. 254 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zakład SiP opracował Raport o bezpieczeństwie który został zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ponadto opracowany i przedłożony został  do akceptacji Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy uzyskując pozytywną opinię Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

III. Opis działalności zakładu
Zakład Chemiczny „Silikony Polskie”, Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie przy ul. Chemików 1 zajmuje się wytwarzaniem, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemicznych.

Jednym z celów nadrzędnych w działalności Spółki jest zapobieganie powstawaniu zdarzeń, które mogą prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych sytuacji w trakcie pracy instalacji, a  w  konsekwencji do powstania poważnej awarii przemysłowej, takiej jak pożar, wybuch czy uwolnienie substancji chemicznej.

Realizacja strategicznego celu związanego z zapobieganiem oraz reagowaniem na skutki ewentualnych awarii przemysłowych, przekłada się na podejmowanie działań organizacyjnych i technicznych, mających na celu ograniczenie do minimum ryzyka i  zagrożeń związanych z  prowadzoną działalnością przedstawioną powyżej.

Podstawową natomiast czynnością, na której opiera się działalność Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” Sp. z o.o. jest wytwarzanie i sprzedaż opłacalnych ekonomicznie wyrobów chemicznych (głównie silikonowych), przy jednoczesnym poszanowaniu warunków ochrony środowiska i zapewnieniu pracownikom możliwie bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy.

Zakład chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o. o. w Nowej Sarzynie prowadzi działalność zgodnie z systemami zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem funkcjonującymi  w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w  zakresie projektowania, rozwoju, produkcji i sprzedaży farb i lakierów, wyrobów silikonowych w postaci polimerów liniowych bądź rozgałęzionych, ich przetworów oraz innych wyrobów chemicznych.

Zakład chemiczny prowadzi działalność związaną z występowaniem substancji niebezpiecznych w procesach i operacjach. W związku z powyższym istnieje potencjalna możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

 

IV. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (”ZDR”) oraz scenariusze awaryjne których skutki mogą wystąpić poza zakładem SiP
Substancjami, które kwalifikują Zakład Chemiczny „Silikony Polskie”, Spółka z o.o. do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej są: metylotrichlorosilan, dimetylodichlorosilan, trimetylochlorosilan,  sklasyfikowane zgodnie z tabelą 3.2 załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenie GHS) z uwzględnieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC jako ostro toksyczne kategorii 3, substancje wysoce łatwopalne, działające drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe oraz reagujące gwałtownie z wodą. Poza terenem SiP zagrożenia mogą wystąpić w przypadku uszkodzeń zbiorników magazynowych oraz instalacji technologicznych z udziałem wymienionych powyżej substancji niebezpiecznych.  Głównie związane jest to z dyspersją chmury toksycznej i powstaniem oparów rozprzestrzeniających się zgodnie z kierunkiem wiatru. Głównymi scenariuszami reprezentatywnymi które zasięgiem mogą obejmować tereny poza granicami zakładu są:

 • Instalacja nr 1. Rozszczelnienie zbiornika i wypływ metylotrichlorosilanu (MTS)  do misy magazynowej, powstanie rozlewiska,  dyspersja chmury toksycznej, zasięg 266 m (PAC 2).
 • Instalacja nr 1. Rozszczelnienie zbiornika i wypływ dimetylodichlorosilanu (DDS) do misy magazynowej, powstanie rozlewiska, dyspersja chmury toksycznej, zasięg 474 m (PAC 2).
 • Instalacja nr 1. Rozszczelnienie rurociągu i wypływ trimetylochlorosilanu (TMS) powstanie rozlewiska, dyspersja chmury toksycznej, zasięg 180 m (PAC 2).
 • Instalacja nr 2. Rozszczelnienie zbiornika i wypływ metylotrichlorosilanu, (MTS) do misy magazynowej, powstanie rozlewiska, dyspersja chmury toksycznej, zasięg 262 m (PAC 2).
 • Instalacja nr 2. Rozszczelnienie rurociągu i wypływ dimetylodichlorosilanu (DDS) powstanie rozlewiska, dyspersja chmury toksycznej, zasięg 1107 m (PAC 2).

 

V. Sposoby ostrzegania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej 
Alarm o zagrożeniu pożarowym lub chemicznym w SiP ogłasza się przy pomocy:

 • syren alarmowych (system zakładowy i miejski), uzgodnienie na podstawie ”Instrukcji współpracy służb dyspozytorskich w Grupie Zakładów”,
 • lokalnych syren alarmowych – uruchamianych ręcznie lub automatycznie przez systemy detekcji gazu,
 • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
 • internetu (przekazy bieżących informacji  na mocy uchwały  Prezesa Zarządu Z.Ch. „Silikony Polskie” i zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna).

Główną zasadą obowiązującą każdego pracownika po usłyszeniu sygnału ogłoszenia alarmu jest:

 • natychmiastowe ostrzeżenie znajdujących się w pobliżu współpracowników,
 • skontaktowanie się z przełożonym, który decyduje o dalszym sposobie postępowania,
 • przygotowanie indywidualnego sprzętu ochronnego.

 

Ogłoszenie alarmu jest początkowym etapem działań ratowniczych. W czasie działań ratowniczych na terenie SiP najważniejszymi przedsięwzięciami są:

 • likwidacja źródła niebezpieczeństwa – wyłącznie wtedy, gdy nie stanowić to będzie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników,
 • ostrzeżenie zagrożonych pracowników oraz innych osób przebywających w zasięgu zagrożenia,
 • ewakuacja osób zagrożonych z obiektów i terenów objętych zagrożeniem z  równoczesnym zabezpieczeniem procesów technologicznych przed skutkami wtórnymi,
 • udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Telefony alarmowe:

 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie 112, 999, 998, 997

W przypadku poważnej awarii przemysłowej wykraczającej swym zasięgiem poza teren Zakładu Chemicznego Silikony Polskie sp. z o.o., ludność cywilna zostanie poinformowana o  zagrożeniu oraz sposobie dalszego postępowania poprzez: Miejsko-Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (M-G CZK) – poza zakładem SiP.

SiP na podstawie § 2 pkt 2 ppkt 3 uchwały nr 5/PZ/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” Sp. z o.o. z dnia 12.08.2019 r. w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania w zakładzie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;

powiadamia telefonicznie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, przekazując informacje o powstałym zdarzeniu awaryjnym.

M-G CZK informuje społeczeństwo o zagrożeniu za pomocą:

 • syren umieszczonych na obiektach  Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, oraz
 • komunikatu o treści odpowiedniej do rodzaju i skali zagrożenia.

M-G CZK w Nowej Sarzynie uruchamia według swoich procedur odpowiednie służby,  np.: Policję, Pogotowie Ratunkowe, służby sanitarne, służby weterynaryjne i inne.

Grupa zakładów w obrębie SiP:  QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.; Sarzyna Chemical Sp. z o.o.; Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

SiP powiadamia sąsiednie zakłady o powstałym zagrożeniu na podstawie ”Instrukcji współpracy służb dyspozytorskich w Grupie Zakładów”  poprzez:

 • uruchomienie działań wynikających z wewnątrzzakładowych instrukcji i planów,
 • ustalenie miejsca awarii, rodzaju zagrożenia, przewidywanej strefy zasięgu
 • przekazanie informacji o rodzaju zdarzenia (pożar, wybuch, wyciek), miejscu zdarzenia, rodzaju substancji, rodzaju zagrożenia (toksyczne, pożarowe), podjętych działaniach.

QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., Sarzyna Chemical Sp. z o.o. oraz Polenergia Elektrociepłownia Sp. z  o.o.  uruchamia zakładowy system ostrzegania i alarmowania w zależności od rozmiarów zdarzenia – według wewnętrznych procedur (np. przez radiowęzeł zakładowy).

Odwołanie alarmów odbywa się przy pomocy tych samych środków i procedur, jakimi alarm ogłoszono.

 

VI. Sposoby postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

 1. Przebywając w pomieszczeniu mieszkalnym należy:
 • zabrać do mieszkań dzieci, osoby niepełnosprawne i zwierzęta domowe,
 • zamknąć szczelnie okna, drzwi i kanały wentylacyjne,
 • w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarskich zamknąć szczelnie okna, drzwi i  otwory wentylacyjne, oraz dodatkowo je doszczelnić za pomocą dostępnych środków tj. taśm klejących, mokrych ręczników, koców, itp.; pozostać w  domu,
 • wyłączyć klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe, itp.
 • nie opuszczać pomieszczenia,
 • przygotować środki ochrony dróg oddechowych: dla ludzi np. zwilżone wodą ręczniki, maski tkaninowe, maseczki wykonane z  gazy, chustki itp.,; dla zwierząt zwilżone worki z tkaniny lub inne zabezpieczenia;
 • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
 • oczekiwać na polecenia służb kierujących akcją ratowniczą,
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji zaopatrując się w zapas żywności, leki i inne przedmioty codziennego użytku, dokumenty osobiste, latarkę, telefon komórkowy itp.,
 • po ogłoszeniu ewakuacji zabezpieczyć mieszkanie wyłączając wszystkie odbiorniki urządzenia elektryczne i gazowe,
 • stosować się do komunikatów  służb kierujących akcją ratowniczą oraz władz samorządowych,
 • monitorować stronę internetową miasta i gminy, oraz zakładu,
 • włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji.

2. Przebywając w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy podporządkować się poleceniom zarządcy lub właściciela obiektu lub innej osoby upoważnionej.

3. Przebywając za zewnątrz lub w bezpośredniej strefie zagrożenia należy:

 • ochronić drogi oddechowe za pomocą dostępnych środków np. chusteczki, części garderoby itp.,
 • jak najszybciej opuścić zagrożony teren najkrótszą drogą, prostopadle do kierunku wiatru.

 

VII. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym
Podstawową zasadą, na której opiera się działalność Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” Sp. z o.o. jest wytwarzanie i sprzedaż opłacalnych ekonomicznie wyrobów chemicznych (głównie silikonowych), przy jednoczesnym poszanowaniu warunków ochrony środowiska i zapewnieniu pracownikom możliwie bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy.

 • Szczególną wagę przykładamy do:
 • zapobiegania poważnym awariom przemysłowym poprzez stosowanie szeregu technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń,
 • dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa,
 • spełniania wymagań przepisów prawnych i innych wymagań, dotyczących naszego Zakładu,
 • ciągłego doskonalenia działań zmierzających do zapobiegania poważnym awariom,
 • zapewnienia wszelkich środków niezbędnych do realizacji Programu Zapobiegania Awariom,
 • podnoszenia kwalifikacji i szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania poważnym awariom.
 • Założone cele realizujemy poprzez:
 • ciągły nadzór nad czynnikami stwarzającymi zagrożenie poważną awarią przemysłową
 • analizę wyników i wdrażanie wniosków wynikających z przeglądu stanu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa środowiska,
 • koordynację działań w dziedzinie zapobiegania awariom z polityką dotyczącą innych obszarów działania firmy,
 • angażowanie pracowników do działań na rzecz zapobiegania awariom,
 • doskonalenie działań w zakresie przygotowania na wypadek wystąpienia zagrożeń dla ludzi i środowiska,
 • monitorowanie przedsięwzięć i środków służących do likwidacji i minimalizowania zagrożeń,
 • współpracę z władzami i społecznością lokalną w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnych awarii przemysłowych.

Odpowiedzialność za zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, za wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy traktujemy jako podstawowe zadanie kierownictwa Zakładu. Deklarujemy zrozumienie i realizację tej polityki na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej.

 

REACH (Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction for Chemicals) czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów z dnia 18 grudnia 2006 r. jest jednym z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej regulujących zasady wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych.

Przepisom rozporządzenia REACH podlegają wszystkie chemikalia, wyłączając chemikalia takie jak np. środki ochrony roślin, produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy dodatki do żywności lub pasz, które regulowane są innymi przepisami wspólnotowymi. Rejestracji nie podlegają także polimery, substancje pozyskiwane z przyrody, o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.

Rozporządzenie REACH dotyczy:

 • producentów oraz importerów substancji chemicznych lub mieszanin substancji chemicznych, posiadających siedzibę w UE;
 • dalszych użytkowników przetwarzających substancje chemiczne, wytwarzających preparaty (mieszaniny) do zastosowania końcowego lub stosujących wytworzone produkty w prowadzonej przez siebie działalności;
 • dystrybutorów substancji i preparatów chemicznych.

W rozumieniu Rozporządzenia REACH Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. jest producentem oraz dalszym użytkownikiem substancji i mieszanin chemicznych. Spółka dokonała rejestracji wstępnej wszystkich wytwarzanych substancji, dla których było to wymagane przepisami rozporządzenia, ponadto jest producentem polimerów silikonowych, które są wyłączone z procesu rejestracji.

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. na bieżąco prowadzi prace pozwalające na zapewnienie, iż wszelkie obowiązki związane z wyżej wymienionymi rolami są wypełniane na czas oraz z należytą starannością.

Kontakt w sprawie REACH

telefon: + 48 17 78 51 214

e-mail: reach@silikony.pl

Aktualizacja dn. 18.06.2024