Unieważnienie postępowania ofertowego do zapytania ofertowego nr 3/SiP/POIR/2017.

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.,

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

unieważnia postępowanie ofertowe nr 3/SIP/POIR/2017

na dostawę Zbiornika kwasu solnego (2 szt.),

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

44611000-6 – Zbiorniki

w ramach projektu:

„Wdrożenie technologii oczyszczania i zagospodarowania odpadowego chlorowodoru z procesu produkcji polisiloksanów”,

nr: POIR.03.02.02-00-1145/17.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

III oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,

Podziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zostaje unieważnione.