Reach i bezpieczeństwo

Zgodnie z art. 261a Ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami, Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. (SiP), jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zamieszcza poniższe informacje dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem z uwzględnieniem przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Oznaczenie prowadzącego zakład 

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie

KRS: 0000109700, Nr rej. BDO: 000026204, REGON: 691530122

Zarząd Spółki:

 • Andrzej Miazga – Prezes Zarządu
 • Rafał Muskus – Członek Zarządu ds. Technicznych

Klasyfikacja i zgłoszenie zakładu o dużym ryzyku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U z 2016 r., poz. 138), w SiP dokonano klasyfikacji, w wyniku której zakład został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na przekroczenie wartości progowej chlorosilanów.

Zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedłożył tym instytucjom opracowany Program Zapobiegania Awariom.

Opis działalności zakładu

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie”, Spółka z o.o., z siedzibą w Nowej Sarzynie przy ul. Chemików 1 zajmuje się wytwarzaniem, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemicznych, w szczególności produktów krzemoorganicznych.

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych (”ZDR”)

Substancjami, które kwalifikują Zakład Chemiczny „Silikony Polskie”, Spółka z o.o. do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej są: metylotrichlorosilan, dimetylodichlorosilan, trimetylochlorosilan, fenylotrichlorosilan, sklasyfikowane zgodnie z tabelą 3.2 załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenie GHS) z uwzględnieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC jako ostro toksyczne kategorii 3, substancje wysoce łatwopalne, działające drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe oraz reagujące gwałtownie z wodą.

Sposoby ostrzegania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej 

Alarm o zagrożeniu pożarowym lub chemicznym w SiP ogłasza się przy pomocy:

 • lokalnych syren alarmowych – uruchamianych ręcznie lub automatycznie przez systemy detekcji gazu
 • telefonów i radiotelefonów
 • posłańców
 • innych sposobów (np. głośne wołanie)

Główną zasadą obowiązującą każdego pracownika po usłyszeniu sygnału ogłoszenia alarmu jest:

 • natychmiastowe ostrzeżenie znajdujących się w pobliżu współpracowników
 • skontaktowanie się z przełożonym, który decyduje o dalszym sposobie postępowania
 • przygotowanie indywidualnego sprzętu ochronnego

 

Ogłoszenie alarmu jest początkowym etapem działań ratowniczych. W czasie działań ratowniczych na terenie SiP najważniejszymi przedsięwzięciami są:

 • likwidacja źródła niebezpieczeństwa – wyłącznie wtedy, gdy nie stanowić to będzie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników
 • ostrzeżenie zagrożonej załogi oraz innych osób przebywających w zasięgu zagrożenia
 • ewakuacja osób zagrożonych z obiektów i terenów objętych zagrożeniem z równoczesnym zabezpieczeniem procesów technologicznych przed skutkami wtórnymi
 • udzielenie pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym

 

Telefony alarmowe:

 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie 112
 • Straż Pożarna 998
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Policja 997

W przypadku poważnej awarii przemysłowej wykraczającej swym zasięgiem poza teren Zakładu Chemicznego Silikony Polskie sp. z o.o., ludność cywilna zostanie poinformowana o zagrożeniu oraz sposobie dalszego postępowania poprzez:

 • Obronę Cywilną:

SiP na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna powiadamia Obronę Cywilną Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, przekazując informacje o powstałym zagrożeniu. Obrona cywilna informuje społeczeństwo o zagrożeniu za pomocą syreny umieszczonej na dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz komunikatu o treści odpowiedniej do rodzaju i skali zagrożenia.

Obrona Cywilna uruchamia według swoich procedur odpowiednie służby, takie jak np.: Policję, służbę zdrowia, służby weterynaryjne.

 • Sąsiednie zakłady tj. Ciech Sarzyna S.A. (CS) i Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o.:

SiP powiadamia sąsiednie zakłady o powstałym zagrożeniu na podstawie ”Instrukcji współpracy służb dyspozytorskich”. CS uruchamia zakładowy system ostrzegania i alarmowania w zależności od rozmiarów zdarzenia – według wewnętrznych procedur (np. przez radiowęzeł zakładowy).

Odwołanie alarmów odbywa się przy pomocy tych samych środków i procedur, jakimi alarm ogłoszono.

Sposoby postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

Przebywając w pomieszczeniu mieszkalnym należy:

 • zabrać do mieszkań dzieci i zwierzęta domowe,
 • zamknąć szczelnie okna, drzwi i kanały wentylacyjne,
 • jeśli to możliwe uszczelnić kanały wentylacyjne za pomocą dostępnych środków,
 • nie opuszczać pomieszczenia,
 • przygotować dostępne środki ochrony dróg oddechowych, np. zwilżone ręczniki,
 • oczekiwać na polecenia służb kierujących akcją ratowniczą,
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji zaopatrując się w zapas żywności, leki i inne przedmioty codziennego użytku, dokumenty osobiste, latarkę, telefon komórkowy itp.,
 • po ogłoszeniu ewakuacji zabezpieczyć mieszkanie wyłączając wszystkie odbiorniki urządzenia elektryczne i gazowe.

Przebywając w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy podporządkować się poleceniom zarządcy lub właściciela obiektu lub innej osoby upoważnionej.

Przebywając za zewnątrz lub w bezpośredniej strefie zagrożenia należy:

 • ochronić drogi oddechowe za pomocą dostępnych środków np. chusteczki, części garderoby itp.,
 • jak najszybciej opuścić zagrożony teren najkrótszą drogą, prostopadle do kierunku wiatru,
 • stosować się do poleceń służb kierujących akcją ratowniczą.

Przeciwdziałanie awariom przemysłowym

Podstawową zasadą, na której opiera się działalność Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” Sp. z o.o. jest wytwarzanie i sprzedaż opłacalnych ekonomicznie wyrobów chemicznych (głównie silikonowych), przy jednoczesnym poszanowaniu warunków ochrony środowiska i zapewnieniu pracownikom możliwie bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy.

Szczególną wagę przykładamy do:

 • zapobiegania poważnym awariom przemysłowym poprzez stosowanie szeregu technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń
 • dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa
 • spełniania wymagań przepisów prawnych i innych wymagań, dotyczących naszego Zakładu
 • ciągłego doskonalenia działań zmierzających do zapobiegania poważnym awariom
 • zapewnienia wszelkich środków niezbędnych do realizacji Programu Zapobiegania Awariom
 • podnoszenia kwalifikacji i szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania poważnym awariom

Założone cele realizujemy poprzez:

 • ciągły nadzór nad czynnikami stwarzającymi zagrożenie poważną awarią przemysłową
 • analizę wyników i wdrażanie wniosków wynikających z przeglądu stanu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa środowiska
 • koordynację działań w dziedzinie zapobiegania awariom z polityką dotyczącą innych obszarów działania firmy
 • angażowanie pracowników do działań na rzecz zapobiegania awariom
 • doskonalenie działań w zakresie przygotowania na wypadek wystąpienia zagrożeń dla ludzi i środowiska
 • monitorowanie przedsięwzięć i środków służących do likwidacji i minimalizowania zagrożeń
 • współpracę z władzami i społecznością lokalną w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnych awarii przemysłowych

Odpowiedzialność za zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, za wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy traktujemy jako podstawowe zadanie kierownictwa Zakładu. Deklarujemy zrozumienie i realizację tej polityki na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej.

 

REACH (Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction for Chemicals) czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów z dnia 18 grudnia 2006 r. jest jednym z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej regulujących zasady wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych.

 

Przepisom rozporządzenia REACH podlegają wszystkie chemikalia, wyłączając chemikalia takie jak np. środki ochrony roślin, produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy dodatki do żywności lub pasz, które regulowane są innymi przepisami wspólnotowymi. Rejestracji nie podlegają także polimery, substancje pozyskiwane z przyrody, o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.

 

Rozporządzenie REACH dotyczy:

 • producentów oraz importerów substancji chemicznych lub mieszanin substancji chemicznych, posiadających siedzibę w UE;
 • dalszych użytkowników przetwarzających substancje chemiczne, wytwarzających preparaty (mieszaniny) do zastosowania końcowego lub stosujących wytworzone produkty w prowadzonej przez siebie działalności;
 • dystrybutorów substancji i preparatów chemicznych.

W rozumieniu Rozporządzenia REACH Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. jest producentem oraz dalszym użytkownikiem substancji i mieszanin chemicznych. Spółka dokonała rejestracji wstępnej wszystkich wytwarzanych substancji, dla których było to wymagane przepisami rozporządzenia, ponadto jest producentem polimerów silikonowych, które są wyłączone z procesu rejestracji.

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie\” Sp. z o.o. na bieżąco prowadzi prace pozwalające na zapewnienie, iż wszelkie obowiązki związane z wyżej wymienionymi rolami są wypełniane na czas oraz z należytą starannością.

Kontakt w sprawie REACH

telefon: + 48 17 78 51 214

e-mail: reach@silikony.pl