Zapytanie Ofertowe NR 2/01/2017

Zapytanie Ofertowe numer 2/01/2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu w ramach projektu „Preparat o właściwościach silnie hydrofobowych i olejofobowych do powierzchni ceramicznych i szklanych”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Przeprowadzenie zapytania ofertowego jest formalnym wymogiem w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Zapraszamy potencjalnych oferentów do przedstawienia swojej oferty na wykonanie usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 09.01.2017 rok (wraz z załącznikami).

 

Termin składania ofert: do 16.01.2017 rok do godziny 23 : 59

 

Oferty cenowe należy przesłać na adres poczty elektronicznej w ww. terminie.

 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zapytania ofertowego dostępną w załączniku.

 

Aktualizacja 16.01.2017

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 2/01/2017 z dnia 9.01.2017 roku dotyczącego wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu w ramach projektu „Preparat o właściwościach silnie hydrofobowych i oleofobowych do powierzchni ceramicznych i szklanych”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Uprzejmie informujemy o poprawie błędu we wzorze (artykule 7, pkt 2 (Kryterium 1 – Cena)), który służy do wyliczania punktów do oferty na podstawie ceny podanej przez oferentów (ZMIANA JEST OZNACZONA W PLIKU PDF – KOLOREM CZERWONYM). W związku z poprawieniem błędu, termin składania ofert został wydłużony do 19.01.2017 rok, do godz. 23.59.